Radovi mapera

Evropska dokumenta o informacijama za mlade (Eryica)

EVROPSKA POVELJA O INFORMACIJAMA ZA MLADE

• Usvojena u Bratislavi, 19. novembra 2004. na petnaestoj generalnoj skupštini Evropske Agencije za Omladinske Informacije i Savetovanje (ERYICA).

PRINCIPI – izvod:

4. Dostupne informacije treba da budu zasnovane na zahtevu mladih ljudi i potrebama koje oni izražavaju. Treba da pokrivaju sve teme koje mogu interesovati mlade ljude i treba da se razvijaju da bi mogle da pokriju i nove teme.

13. Mladi ljudi treba da imaju mogućnost da učestvuju, na prikladan način, u raznim fazama informisanja mladih, na lokalnim, regionalnim, nacionalnim i internacionalnim nivoima. Ovo može, između ostalog da znači: identifikovanje potreba za informacijama, pripremanje i dostavljanje informacija, vođenje i evaluaciju informacionih usluga i projekata i vršnjačke aktivnosti.

PRINCIPI INFORMISANJA MLADIH PUTEM INTERNETA 

• Usvojeni na 20. generalnoj skupštini Evropske agencije za informisanje i savetovanje mladih (ERYICA) U Roterdamu, Holandija, 05.12.2009.

PRINCIPI – izvod:

2. Sadržaj informacija treba da bude zasnovan na potrebama mladih ljudi. Te potrebe treba da budu prepoznavane i evaluirane u kontinuitetu.

8. Sastavni deo kontinuiranog razvoja servisa za informisanje mladih putem interneta treba da bude i ohrabrivanje mladih da pruže povratnu informaciju. Potrebno je obezbediti način za jednostavno davanje povratne informacije. Nakon davanja povratne informacije, ona treba da bude procenjena i upotrebljena za unapređenje informisanja. Mladima treba omogućiti da znaju kako je njihova povratna informacija uticala na informativne servise koji im se pružaju.

Similar Posts